මම ගැන

මම නමින් ලක්ෂාන් ඒ ප්‍රියන්ත
Aladin කිවුවොත් මාව දන්න අයත් ඉන්නවා

අකුරු කළේ    :M.S අළුත් ගමගේ මාහා විදුහල 

                       ජිනරාජ බාලක විදුහල ගම්පොල
                       ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලය (2008/2009 කණ්ඩායම )


දු.ක :               077 2 154 354


අරමුණු  :    ජීවත්වීම හා සතුටින් සිටීම
ආයචනය :        ව්‍යාකරණ වැරදීම් වෙනුවෙන් සමාව

No comments: